Фолклорни области

Българските народни танци и хорà се отличават със своето многообразие. То е породено от различните начини, място, време, съдържание, сложност, външна форма, темпово отношение, вида на съпровода и други. Всичко това налага класификацията на народните танци да бъде направен по отделни признаци.

Според своя стил и характер най-уместно е българските танци да се класифицират според етнографската област, от която произхождат. Границите на тези области са съвсем условни, защото те си влияят една на друга, а също така има танци които се практикуват в цялата страна независимо от това, че носят белега на конкретен регион. Според посочения признак нашите танци се класифицират в шест големи групи, които отразяват регионалния произход на отделния танц или хоро.